Απεντωμόσεις Σέρρες Bιοδυναμική
Απολυμάνσεις τιμές

Disinfection of spaces and surfaces

When the microbial load becomes dangerous for
people, disinfection is essential.

Πιστοποιημένες απολυμάνσεις απεντομώσεις Σέρρες Θεσσαλονίκη

Certified procedures and modern equipment in order to provide a high level of health and safety services.

Methods of Disinfection

Learn about known pests and Biodynamic solutions

Βιοδυναμική απεντομώσεις Σέρρες

In many places and for various reasons, the microbial load exceeds limits and becomes dangerous for humans and mammals, with the result that disinfection is necessary. Biodynamics using the most modern methods achieves a drastic reduction of pathogenic microorganisms (Viruses, bacteria, microbes, fungi) ensuring a healthy and safe environment for humans.

adfasfasdf

Cold fogging (Fogging)

It concerns the disinfection of spaces and is done with modern cold cloud sprayers and odorless preparations with the approval of the Hellenic Medicines Organization.

adfasfasdf

Low pressure spray

It concerns the disinfection of surfaces and is done with low pressure pumps and odorless preparations with the approval of the Hellenic Medicines Organization.

Απεντoμώσεις Σέρρες Bιοδυναμική

Residential & Commercial Spaces

Detailed autopsy of your site, preparation of an economic and technical offer, application of good practices to deal with your problem by our accredited agronomists.

2321085700

info@biodinamiki.gr

Λεπτομερής αυτοψία του χώρου σας, σύνταξη οικονομοτεχνικής προσφοράς, εφαρμογή ορθών πρακτικών αντιμετώπισης του προβλήματος σας από διαπιστευμένους γεωπόνους μας.

Biodynamics Blog

Company news, tips and new technologies

Βιοδυναμική απεντομώσεις Σέρρες
κοριοί αντιμετώπιση και εντοπισμός

Bedbugs - Detection and Control

Bedbugs are small flattened blood-sucking apterous insects, 4-5 mm in size. They belong to the order Hemiptera and family Cimicidae. There are many species of bed bugs, most are pests of birds, some are pests of bats and others are pests of rodents. The two that are of interest to humans and which are similar in morphology and biology are: Cimex lectularius L: It is the…

Τσιμπήματα από που προέρχονται

Bites at home. Where do they come from?

In recent years, a very common problem encountered in houses in urban areas is bites. Most often, during the night, we receive bites from our "invisible" friends. Surely, we've all heard a family member or friend complain about rashes that they can't explain…

απεντόμωση βιοδυναμική

Learn all about deworming

What is deworming? Disinfestation is the process of exterminating-reducing the population of insects that have invaded a space. It is necessary as it rids a space of unwanted insects. How often do you need to disinfect? The frequency of application varies according to the case and the space. In homes, it is good to disinfect every...

απολύμανση χώρων covid απολύμανση

Learn all about sanitizing

What is disinfection Disinfection is the process carried out with the aim of breaking the chain of germs, bacteria and other pathogenic microorganisms. It is a necessary procedure to maintain hygiene and prevent the transmission of infectious diseases. It concerns all professional and non-professional areas and is applied according to the needs and…