Λεπτομερής αυτοψία του χώρου σας, σύνταξη οικονομοτεχνικής προσφοράς, εφαρμογή ορθών πρακτικών αντιμετώπισης του προβλήματος σας από διαπιστευμένους γεωπόνους μας.

Parasites

Learn about the best known pests in Greece

Αντιμετώπιση ψυλλών Σέρρες Θεσσαλονίκη

Fleas

Fleas are quite annoying and dangerous pests. Its length varies between 1.5 – 3 millimeters. Their color is brown-red and their shape is wide. They are excellent jumpers thanks to the 3 sets of legs they have and can jump a distance of 20 to 35cm. Females can give birth to about 15-20…

Αντιμετώπιση φιδιών Σέρρες Θεσσαλονίκη

Snakes

In Greece, due to the Mediterranean-temperate climate, the population of snakes is extremely developed, which of course creates several problems. Snakes are divided into two types: With venom Without venom Those snakes that do not have venom are not a danger, however their bite leaves a strong mark on the site. On the other hand, snakes with…

Αντιμετώπιση τσιμπουριών Σέρρες Θεσσαλονίκη

Ticks

Ticks are parasites that live primarily on the ground or in wood waiting for a host to attach to. Their original color is brown-red and their size is about 3.2mm. They feed on blood and when fed their color changes to blue gray. The host they choose is usually…

Μυοκτονίες Σέρρες θεσσαλονίκη

Rodents

Rodents are a headache for every property owner who encounters them. Their treatment must be immediate and effective as they multiply at a rapid rate. Depending on the place, we meet different types of rodents as each one has different needs and preferences. In our country we will meet several species of rodents.…

Αντιμετώπιση σφηκών Σέρρες Θεσσαλονίκη

Wasps

Wasps are a frequent problem when it comes to insects. Their body is medium or large in size and they are found in the following color combinations Yellow and black Yellow and brown They are organized into societies with a maximum lifespan of 1 year. Their particular activity is observed in the spring after hibernation. Their loved ones…

Αντιμετώπιση σκορπιών Σέρρες Θεσσαλονίκη

Scorpions

Scorpions are arthropods that belong to the category of carnivores. They feed on other small arthropods and insects. They choose to live usually in dry and stony areas and their size varies between 3 and 19 cm. They have 4 pairs of legs and a stinger on the abdomen. We usually find them living alone and not…

Αντιμετώπιση σκόρων Σέρρες Θεσσαλονίκη

Clothes moth

Warehouse Moths Warehouse moths are a large family with different variations found in different places depending on the species. Plodia Interpunctella Moths of this species are 10mm long when adults and have up to twice the wingspan. Their wing color is half maroon with two vertical…

Αντιμετώπιση περιστεριών Σέρρες Θεσσαλονίκη

Birds - pigeons

The intense presence of birds in both professional and domestic spaces causes significant problems. To begin with, large flocks of birds heavily and heavily soil outdoor areas and surfaces with droppings that can corrode both marble and metal surfaces. At the same time, birds carry parasites of serious…

Αντιμετώπιση μυρμηγκιών Σέρρες Θεσσαλονίκη

Ants

Ants are insects that organize and live in groups creating their own society. We usually find them in home and business areas, especially where there is food. They are a major problem as they enter food storage areas and catering areas and call into question the cleanliness and hygiene of these areas. In GREECE…

Αντιμετώπιση μύγας Σέρρες Θεσσαλονίκη

Flies

Houseflies are a fairly common issue for the majority of homes. Their body is 4-7.5mm in size. They are insects that reproduce at relatively fast rates and not dealing with them in time will have unpleasant results. Female flies during their lifetime (3-4 weeks approximately) lay about 500-600 eggs which...